Obchodné podmienky

 1. Základné údaje a vymedzenie pojmov
 2. Spôsob objednávania
 3. Dodacie podmienky
 4. Platobné podmienky
 5. Povinnosti predávajúceho
 6. Povinnosti kupujúceho
 7. Odstúpenie od zmluvy
 8. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
 9. Reklamačné podmienky
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Záverečné ustanovenia

1. Základné údaje a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú práva a povinnosti zmluvných strán v rámci obchodných vzťahov medzi kupujúcim a spoločnosťou Verdeo, s.r.o.

Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.1 Dodávateľom je obchodná spoločnosť Verdeo, s.r.o.,  so sídlom Beňovského 6, Bratislava, 841 01. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 53943/B. Deň zápisu do obchodného registra: 14.8.2008. Dodávateľ je platcom DPH.
IČO: 44 330 235
(Ďalej iba "dodávateľ")

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
250 946 6451/0200, VÚB banka

Kontaktné údaje spoločnosti Verdeo, s.r.o.
Mobil: 0905/436 027, 0949/873 414
Pevná linka: +421 2/207 360 27
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dodávateľa je možné telefonicky kontaktovať počas pracovných dní od 9.00 do 18.00 h. Na emaily zákazníkov dodávateľ odpovedá najneskôr do 48 hodín (počas pracovných dní).

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku, spracovanú predávajúcim.  

1.3 Objednávkou sa rozumie odoslaný e-mail alebo fax, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný a potvrdený predávajúcim.

1.4 Kúpna zmluva - jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho, pričom kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom doručenia potvrdenia objednávky dodávateľom kupujúcemu a v prípadoch, keď podľa potvrdenia objednávky je potrebné uhradiť zálohu, momentom doručenia potvrdenia objednávky dodávateľom kupujúcemu a uhradením zálohy 20 % z ceny objednávky na účet dodávateľa.

1.5 Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v objednávkovej ponuke spoločnosti Verdeo, s.r.o.  

1.6 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti dodávateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Spôsob objednávania

2.1 Objednávať si kupujúci môže prostredníctvom objednávkového e-mailu, ktorý bude odoslaný na e-mailovú adresu dodávateľa, a to Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Objednávkový e-mail musí obsahovať identifikáciu kupujúceho (meno a priezvisko, adresa pobytu, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy pobytu a telefónne číslo, právnická osoba uvedie názov, sídlo, IČO a dodaciu adresu, ak je táto odlišná od adresy sídla + telefonický kontakt na zodpovednú osobu), presný názov tovaru s uvedením objednávkového čísla podľa ponukového katalógu a množstvo objednávaného tovaru.

2.2 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom potvrdenia objednávky dodávateľom, v prípade ak to dodávateľ vyžaduje až uhradením zálohy za objednaný tovar. Potvrdenie objednávky dodávateľ doručí do 48 hodín od prevzatia objednávky. Spolu s potvrdením zašle dodávateľ kupujúcemu tieto všeobecné obchodné podmienky a v potvrdení uvedie aj výšku nákladov na dopravu. Potvrdenie objednávky vykoná dodávateľ prostredníctvom e-mailu alebo faxu. Objednávka sa stáva záväznou pre obe strany uhradením zálohy 20 % z ceny objednávky na účet dodávateľa a v prípadoch, keď podľa potvrdenia objednávky nie je potrebné uhradiť zálohu, momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu. Od objednávky môže kupujúci odstúpiť kedykoľvek pred jej potvrdením alebo do 48 hodín od jej potvrdenia dodávateľom, to však len v prípade, že nesúhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo s výškou požadovaných dopravných nákladov.

2.3 Dodávateľ je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť v prípade, že táto neobsahuje náležitosti objednávky podľa bodu 2.1 týchto podmienok alebo v prípade, keď je plnenie objednávky pre dodávateľa nemožné (napr. objednaný tovar sa už nevyrába a dodávateľ ho nemá na sklade a pod.). V prípade, že dôjde k odmietnutiu objednávky, musí dodávateľ kupujúceho o tejto skutočnosti vyrozumieť a uviesť dôvod odmietnutia.

3. Dodacie podmienky

3.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 týždnov od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Vzhľadom na charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru.

3.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Konkrétne miesto odberu je súčasťou kúpnej zmluvy. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto uvedené kupujúcim. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom pošty alebo kuriérnej služby. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, resp. preberací protokol a záručný list. Rozvoz tovaru zabezpečuje dodávateľ v rámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou kúpnej ceny, sú však vyčíslené v rámci potvrdenia objednávky dodávateľom. 

4. Platobné podmienky

4.1 Platba za tovar sa uskutočňuje spôsobom zálohovej faktúry v hodnote 20 % z celkovej hodnoty objednávky; to platí len v prípade, že dodávateľ v potvrdení úhradu zálohy vyžaduje. Platbu kupujúci uskutoční bankovým prevodom. Po prijatí zálohovej platby na účet dodávateľa, dodávateľ vystaví daňový doklad.  Po dodaní objednaného tovaru, či jeho vyzdvihnutí na odbernom mieste, dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru a spolu s dokladom o prijatí zálohovej platby ju zašle poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Splatnosť konečnej faktúry je 7 dní, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.

5. Povinnosti dodávateľa

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje:

1. Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Dodať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Dodať tovar v dodacej lehote, ktorá je špecifikovaná v článku 3. týchto podmienok.
4. Umožniť kupujúcemu oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5.2 Dodávateľ nezodpovedá za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho.
2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia zo strany výrobcu, resp. distribútora, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných preká žok, ktoré dodávateľ nespôsobil svojím zavinením.      

6. Povinnosti kupujúceho

6.1 Kupujúci sa zaväzuje:

1. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
2. Objednaný tovar prevziať.

7. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky sa vykoná písomným oznámením o odstúpení, ktoré sa zašle poštou na adresu adresáta alebo prostredníctvom e-mailu.

7.1 Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

7.1.1 V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, ešte pred dodaním objednaného tovaru alebo objednaný tovar odmietne bezdôvodne prevziať v mieste dodania, záloha, ktorú kupujúci zaplatil prepadá ako zmluvná pokuta v prospech dodávateľa. V prípade, že záloha, ktorá prepadla ako zmluvná pokuta v prospech dodávateľa nepostačuje na úhradu škôd dodávateľa, ktoré konaním kupujúceho dodávateľovi vznikli, je dodávateľ oprávnený požadovať od kupujúceho zvyšok škody prevyšujúci zmluvnú pokutu.

7.2 Odstúpenie od zmluvy strany dodávateľa

Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, resp. zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1. Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť z dôvodov na strane kupujúceho (chybná e-mail adresa a pod.),
2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

8. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

8.1 Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Záručná doba je 2 roky okrem tovarov, ktoré podliehajú rýchlo skaze alebo v prípade, ak výrobca poskytuje záruku v dlhšom trvaní

8.2 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady vzniknuté manipuláciou v rozpore s návodom na použitie, použitím tovaru v rozpore s účelom, na ktorý má tovar slúžiť a ani za škody vzniknuté počas prepravy (za tieto škody zodpovedá prepravná spoločnosť).

8.3 Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

9. Reklamačné podmienky

9.1 Kupujúci má právo neprebrať tovar len v prípade, že obal tovaru je poškodený. Skutočnosti týkajúce sa poškodenia, alebo kompletnosti dodávky, ktoré zákazník zistí až po prevzatí (prípadne vybalení) tovaru, bezodkladne nahlási telefonicky na 0949/873 413 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

9.2 Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný a identifikačný štítok, pôvodný obal a doklad o jeho nadobudnutí. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady na miesto určené dodávateľom, a to čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený v originálnom balení. O vybavení reklamácie je dodávateľ povinný informovať kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie kupujúceho. Záručná doba všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nie je stanovená občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca, výrobca či predajca.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré budú dodávateľom použité výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. 

10.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

10.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo prostredníctvom e-mailu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim dodávateľovi. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu dodávateľovi.

10.4 Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v spoločnosti dodávateľa prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Ak si kupujúci naďalej neželá tieto informácie, môže kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Dňom doručenia oznámenia o tom, že si kupujúci neželá zasielanie informácii je dodávateľ povinný tieto informácie prestať kupujúcemu zasielať.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.2 Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť. O každej zmene týchto všeobecných obchodných podmienok je dodávateľ povinný informovať na svojej web stránke.

11.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.4 Kupujúci uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Viac tu: http://www.greenoffice.sk/obchodne-podmienky/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk